ČESKÝ VÝROBCE - ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ

0,00 Kč
AKTUÁLNÍ KOLEKCE A DĚNÍ V ARDEWU NAJDETE NA FACEBOOKU
Všeobecné Obchodní Podmínky - www.vasnivyrybar.cz
 
ARDEWO s.r.o.
Opatov 25, 588 05 Dušejov
Identifikační číslo: 25591088
DIČ: CZ25591088


Obchodní společnost ARDEWO s.r.o. je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C vložka 36409 ze dne 21.2.2000. (dále jen prodávající)

Kontaktní adresa: ARDEWO s.r.o.
Znojemská 54, 586 01 Jihlava 
e-mail: ardewo@centrum.cz
telefon: (+420) 602 155 584

1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky slouží výhradně pro nákup v internetovém obchodě „vasnivyrybar.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.ardewo.cz (dále jen webové rozhraní“) provozovaném společností ARDEWO s.r.o. (dále jen prodávající).
 2. K uzavření objednávky se zákazníkem (dále jen kupující) dochází při potvrzení objednávky na webovém rozhraní a kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a akceptuje je v plném rozsahu. Obchodní podmínky budou kupujícímu zobrazeny na webovém rozhraní ihned po potvrzení objednávky a zaslány e-mailem při potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. 
 
2. Vymezení pojmů
 1. Zboží – výrobek výrobkem či zbožím jsou nazývány všechny vystavené a prezentované předměty v internetovém obchodě, které se zobrazují kupujícímu a mají stanovenou prodejní cenu (dále zboží nebo výrobek). 
 2. Objednávka  – vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavíraném mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) bez ohledu na to zda jedná jako spotřebitel nebo podnikatel, prostřednictvím internetového obchodu www.ardewo.cz prodávajícího umístěného na webovém rozhraní.
 3. Uživatelský účet – na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, je možné provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 4. Uzavření kupní smlouvy – smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu tím, že nabízené a zobrazované zboží vloží do košíku a závazně potvrdí objednávku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení způsobu dopravy a přijetím objednávky prodávajícím. K uzavření smlouvy může dojít i po registraci na webu a následném učinění objednávky. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Upravování objednávky a zadaných dat lze provádět až do momentu, kdy dojde k potvrzení objednávky a odeslání k prodávajícímu. Následně nelze objednávku upravit. Prodávající potvrdí přijetí objednávky informativním emailem na email kupujícího zadaného do objednávky a zašle mu zde uvedené obchodní podmínky, se kterými kupující souhlasí. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud bude zboží objednáno z jiného státu, způsob komunikace zůstává v českém jazyce.     
 
3. Cena zboží
Na webovém rozhraní internetového obchodu jsou uvedeny informace o zboží a to včetně uvedení cen jednotlivých výrobků. Ceny zboží jsou uvedeny včetně platného DPH a jsou v platnosti po celou dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží ke kupujícímu. Potvrzením objednávky se kupující zavazuje, že uhradí náklady spojené s dodáním a balením zboží ve smluvené výši.
Případné uvedené slevy nelze vzájemně kombinovat. Prodávající na základě učiněné kupní smlouvy kupujícím vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající po uhrazení kupní ceny a zašle ji kupujícímu elektronickou formou z adresy ardewo@centrum.cz na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.   
4. Způsob dodání, způsob platby a náklady na dopravu  
V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 4.000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu.
Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní: v hotovosti při zaslání zboží na dobírku. Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího - 19-8911990267/0100, vedený u společnosti Komerční banka.
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
Platba zboží je možná v českých korunách nebo v eurech (EUR).
 
Přepravu zboží ke kupujícímu zajišťují smluvní přepravci a to zejména Česká Pošta a.s., společnost PPL, GLS, Zásilkovna. Cenu přepravy hradí kupující podle aktuálního ceníku přepravy u přepravní společnosti. Cena přepravy v okamžiku objednání je kupujícímu sdělena na webovém rozhraní při podpisu smlouvy a kupující ji tímto plně akceptuje.   
Doba dodání zboží ke kupujícímu je sjednáno při potvrzení smlouvy kupujícím je mu sdělena na webovém rozhraní, je to však doba informativní nezávazná. Pokud dojde k prodloužení dodací doby, je prodávající povinen informovat písemně o této skutečnosti kupujícího na adresu elektronické pošty, kterou uvedl při podpisu objednávky.   
Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující okamžikem převzetí zboží. Současně přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
Při převzetí zboží (dále jako zásilka) kupujícím od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, pokud kupující zjistí, že je obal porušen či jinak zásilka poškozena musí neprodleně tuto skutečnost oznámit přepravci a sepsat o nálezu záznam o poškození zásilky. Pokud bude na zásilce shledáno otevření nebo vniknutí do zásilky, nedoporučujeme kupujícímu přebírat zásilku. Zásilky jsou u přepravce pojištěny a bude po přepravci vymáhána náhrada škody takto vzniklé. Kupujícímu, bude neprodleně odesláno zboží nové.   
Pokud kupující nepřevezme zásilku a nejedná se o případ v předchozím odstavci a bude mu dodávána zásilka znovu, je kupující povinen takto vzniklé znovu doručování uhradit v plné výši.  
Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5. Výměna zboží
Upravování objednávky a zadaných dat lze provádět až do momentu, kdy dojde k potvrzení objednávky a odeslání kupní smlouvy prodávajícímu. Následně nelze objednávku upravit. Kupující je povinen si veškerá zadaná data a informace před odesláním zkontrolovat, pokud i přesto zjistí chyby v objednávce doporučujeme ihned kontaktovat prodávajícího na výše uvedeném telefonním čísle a domluvit si další postup.
Výměna nového nepoškozeného již dodaného zboží je možná zejména, když se jedná o výměnu totožného výrobku za jinou velikost či barvu nebo design. Tato výměna bude provedena na náklady kupujícího. Kupující je povinen před odesláním objednávky pečlivě si vybrat zboží podle přiložené velikostní tabulky odpovídající velikost a barvu výrobku. Výrobek musí být vrácen nový bez známek použití. Při vyzkoušení nesmí dojít ke zjevnému znečištění výrobku.     
 
6. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Kupující má právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Pokyny při odstoupení od smlouvy:
 1. Kupující musí informovat o odstoupení od smlouvy prodávajícího na e-mail: ardewo@centrum.cz , k tomu může použít vzorový formulář, který je uveden na webových stránkách.
 2. Do zprávy, kde odstupuje od smlouvy uvede číslo dokladu, kterým mu byl se zbožím doručen a současně uvede své číslo účtu, kam bude zaslána částka za obdržené zboží zpět kupujícímu. Platba za obdržené zboží zpět bude provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí zboží zpět na adresu společnosti, a to za podmínky, že bude vše v pořádku.  
 3. Kupující vrátí zboží do 14 dnů od převzetí na adresu ARDEWO s.r.o., Znojemská 54, 586 01 Jihlava, (jiným způsobem než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) Zboží musí být vráceno nepoužité v původním stavu s visačkami, kompletní včetně dokladu o zakoupení, nesmí být nošeno ani jinak používáno ani práno a žehleno. Jinak bude v případě uvedeném výše sražená částka za takto vzniklou škodu. V případě použití zboží (nošením či praním), bude takto vrácené zboží na náklady kupujícího vráceno kupujícímu a v takto vzniklé situaci to nelze brát jako odstoupení od smlouvy.   
Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení paragrafu 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy u dodávky zboží, které bylo upraveno, nebo vyrobeno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu.
Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud není schopen vrátit výrobek v tom stavu, v jakém jej obdržel. 


7. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající dbá na to, aby všechny výrobky a použité materiály včetně tisků byly vždy k dispozici. Přesto může dojít k nepředvídatelné situaci, kdy nebude schopen dodat zboží sjednané v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v těchto případech odstoupit od smlouvy. 
Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy, došlo-li k nečekanému zvýšení cen materiálu na výrobu zboží nebo nečekanému zvýšení ceny dopravy, nebo zjistí-li že nabízené zboží bylo omylem nabízeno za nižší cenu a kupující neakceptoval změnu kupní smlouvy, tj. navýšení ceny zboží nebo dopravy.
Pokud prodávající odstoupí od smlouvy musí neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou v objednávce a dále je povinen vrátit plnou kupní cenu kupujícímu, pokud již byla zaplacena. 
 
8. Změna v objednávce
Pokud kupující zjistí, že se zmýlil nebo si rozmyslí svou objednávku např. změna velikost výrobku nebo barvu, je to možné učinit pouze do určité fáze objednávky. Změnu objednávky lze učinit až do fáze převzetí objednávky přepravní společností. Pokud se tak stane už nelze objednávku měnit. Pokud kupující kontaktuje ihned nejlépe telefonicky +420 602 155 584 pracovníka internetového obchodu, je možné domluvit přímo změnu objednávky, ale pouze za podmínky, že objednávka dosud nebyla předána přepravní společnosti. Pokud již byla objednávka předána přepravní společnosti, pracovník internetového obchodu sdělí kupujícímu další postup.       
 
9. Reklamace a záruka na zboží
Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady. Prodávající prohlašuje, že zboží se hodí pro účel použití, který uvádí prodávající na webu. Hodí se k účelu, ke kterému se běžně používá a je v odpovídajícím množství, hmotnosti, jakosti a odpovídá právním předpisům.   
Zárukou se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Na výrobek se vztahuje zákonná záruka 2 roky ode dne doručení a převzetí zboží. 
Pokud kupující zjistí na výrobku vadu, má právo na reklamaci. Při reklamaci vadného výrobku jej kupující doručí na adresu ARDEWO s.r.o., Znojemská 54, 586 01 Jihlava. Při reklamaci kupující prokáže plnou součinnost s prodávajícím, jinak se lhůty prodlužují o čas, kdy kupující neprojevil případnou součinnost.
K reklamaci výrobku slouží reklamační list vydaný prodávajícím, nebo jiný písemný dokument, který obsahuje:
 1. Identifikaci prodávajícího, b) identifikaci kupujícího, c) přiloženou kopii dokladu o koupi – faktura, d) datum uplatnění reklamace, e) obsah reklamace (popis závady), f) způsob vyřízení reklamace, který kupující požaduje
 
Prodávající při reklamaci vystaví reklamační protokol o způsobu vyřízení reklamace. Tento protokol bude zaslán kupujícímu a bude obsahovat datum přijetí reklamovaného výrobku, způsob vyřízení reklamace a datum vyřízení reklamace.
Způsoby vyřízení reklamace jsou 1) oprava vadné části výrobku, pokud to bude možné a nedojde ke změně stavu výrobku nebo účelu jeho obvyklého použití, 2) výměna za nový stejný výrobek, 3) pokud nelze výrobek opravit a stejný výrobek nemá prodávající na skladě bude kupujícímu vrácena celková částka, kterou zaplatil kupující za výrobek - částka uvedená na faktuře. Pokud bude vrácena finanční hotovost, bude kupující vyzván k uvedení čísla účtu, kam prodávající pošle finanční hotovost.        
10. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Oba souhlasy mohou být Kupujícím odvolána prostřednictvím zaslání e-mailu na Kontaktním e-mail Prodávajícího či písemně na Kontaktní adrese Prodávajícího.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).
Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.


11. Doporučení pro ošetřování textilních výrobků
Textilní výrobky jsou vyrobeny z úpletu (bavlněného nebo směsového), který byl vyroben v EU a obarven interaktivními barvami. Následně je na výrobcích aplikován potisk vyřezáním na plotru z flexi-fólie a následným zalisováním na termolise při teplotě 180°C. Pro delší životnost výrobku jej doporučujeme prát a žehlit z rubu a pro prací a máchací lázeň nepoužívat teploty vyšší než 40°C. V žádném případě nedoporučujeme výrobky sušit v elektrických sušičkách. Může zde z důvodu vysokých teplot dojít k nadměrnému vysrážení výrobků a neobvyklým deformacím. Pokud bude zjištěno, že bylo použito vysokých teplot při ošetření výrobku, nevzniká tímto nárok na reklamaci výrobku. Podobně bude postupováno i u výrobku, na kterém bude shledáno nadměrné nebo neúměrné opotřebování s přihlédnutím k době používání výrobku. Kupující se odesláním obchodních podmínek na email kupujícího seznámil s tímto odstavcem (č. 11) a souhlasí s podmínkami v něm uvedenými.     
 
12. Závěrečná ustanovení
a) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení paragrafu 1826 odst. 1 písmeno e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa www.coi.cz.
b) Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
c) Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
d) Každé vyskladněné zboží je opatřeno viditelným nápisem „ardewo“, kupující s tímto souhlasí a potvrzením objednávky to akceptuje. Tato skutečnost není předmětem, který by dával důvod k vrácení zboží zpět prodávajícímu.    
e) Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
f) Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
g) V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně spotřebitele, zejména ustanovení čl. 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.
h) Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.
i) Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
j) Kupující může zrušit objednávky, u kterých nebylo potvrzeno na email kupujícího jejich přijetí. Všechny přijaté objednávky prodávajícím jsou závazné.  
k) Kupující bere na vědomí, že veškeré údaje, písemné, obrazový materiál (zejména fotky a grafické náhledy) uveřejněné na webu www.ardewo.cz jsou výlučným vlastnictvím prodávajícím a vztahuje se na ně autorský zákon. Veškerý obsah internetových stránek www.ardewo.cz je zakázáno kopírovat a dále šířit, stahovat a vystavovat na jiných než těchto internetových stránkách či používat a uveřejňovat na stránkách pro výdělečnou činnost kupujícím nebo jeho známých či blízkých.       
l) Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Pokud vztah kupní smlouvy obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.  
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 31.10.2016.  
 
 
 
 


 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Poslední prodané zboží

 
© ARDEWO